1. ആലഗർദ

    1. വി.
    2. അലഗർദത്തെ സംബന്ധിച്ച
  2. അലഗർദ

    1. നാ.
    2. വിഷമുള്ള ഒരുതരം അട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക