1. ആലങ്കാരികൻ

    1. നാ.
    2. അലങ്കാരശാസ്ത്രം നന്നായി അറിയാവുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക