1. ആലങ്ങ

    1. നാ.
    2. കളിയടയ്ക്ക, ചീട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക