1. ആലപിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. പാടുക, രാഗം വിസ്തരിക്കുക
  3. പറയുക, സംഭാഷണം ചെയ്യുക
 2. ആലാപിക്കുക

  1. നാ.
  2. രാഗം വിസ്തരിക്കുക, പാടുക
  3. സംസാരിക്കുക, പറയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക