1. ആലപിതം

    1. നാ.
    2. ആലപിക്കപ്പെട്ടത്, പറയപ്പെട്ടത്
    3. ആലാപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക