1. ആലപ്തി

  1. നാ.
  2. സംഭാഷണം
  3. ആലപനം
  4. ആശംസ
 2. അല്പധീ

  1. വി.
  2. ബുദ്ധികുറഞ്ഞ
  3. മനശ്ശാന്തിയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക