1. ആലപ്യ

    1. അവ്യ.
    2. പറഞ്ഞിട്ട്, പാടിയിട്ട്
  2. അലോപ്യ

    1. വി.
    2. കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക