1. ആലബ്ധി

  1. നാ.
  2. കൊല
  3. ലാഭം
  4. സ്പർശനം
 2. അലബ്ധി

  1. നാ.
  2. കിട്ടായ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക