1. ആലഭാരം

    1. നാ.
    2. സജ്ജീകരണം, ഒരുക്കം
    3. പ്രാരബ്ധം, മനശ്ശല്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക