1. ആലയം

  1. നാ.
  2. (ജ്യോ.) നാലാംഭാവം
  3. വീട്, വാസസ്ഥാനം
  4. ദേവാലയം, ക്ഷേത്രം
 2. അല്ലിയം

  1. നാ.
  2. കൃഷ്ണൻ. കുവലയാപീഡത്തെ മർദിച്ച കഥ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരിനം നൃത്തം, അല്ലിയം കൂത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക