1. ആലയക്കണക്ക്

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രത്തിലെ കണക്കെഴുത്തുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക