1. ആലശീല, -ശീലം

    1. നാ.
    2. അസഹ്യത, അസ്വസ്ഥത, വൈഷമ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക