1. ആലഹലം

    1. നാ.
    2. വിഷം
  2. ആലാഹലം

    1. നാ.
    2. വിഷം, കാളകൂടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക