1. ആലാബു

  1. നാ.
  2. അലാബു
 2. അലാബു, -ലാവു

  1. നാ.
  2. കറിച്ചുര, ചുരയ്ക്ക
  3. ചുരക്കുടുക്ക
  1. ആയുര്‍.
  2. ഒരു നാഡീയന്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക