1. ആലാലം

    1. നാ.
    2. വിഷം, കാളകൂടം
  2. അള്ളുള്ളം

    1. നാ.
    2. സങ്കടം, ദു:ഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക