1. ആലിംഗ്യ1

    1. വി.
    2. ആലിംഗനം ചെയ്യത്തക്ക
  2. ആലിംഗ്യ2

    1. അവ്യ.
    2. ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട്, കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക