1. ആലിപ്പ്

    1. നാ.
    2. വലിയ ശബ്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക