1. ആലിലക്കല്ലൂർവഞ്ചി

    1. നാ.
    2. ഒരിനം കല്ലൂർവഞ്ചിച്ചെടി, വടപത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക