1. ആലി1

  1. നാ.
  2. മഴത്തുള്ളി
  3. ആലിപ്പഴം, കാറ്റ്
 2. ആലി2

  1. നാ.
  2. ചിറ, വരമ്പ്
 3. ആലി3

  1. നാ.
  2. മുത്തുച്ചിപ്പി
 4. ആലി4

  1. നാ.
  2. മുഹമ്മദീയപ്രഭു, അലി
 5. അലി2

  1. നാ.
  2. പുരുഷനും സ്ത്രീയുമല്ലാത്ത വ്യക്തി, നപുംസകം
 6. അലി1

  1. -
  2. "അലിയുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 7. ആദിരാജാ, ആലി-, ആഴി-

  1. നാ.
  2. കണ്ണൂർ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനപ്പേർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക