1. ആലീഢ

    1. വി.
    2. നക്കപ്പെട്ട, നക്കിത്തിന്ന
    3. മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക