1. ആലു

  1. നാ.
  2. ചങ്ങാടം
  3. കിണ്ടി, വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരുതരം പാത്രം
  4. മുങ്ങ
  5. കരിന്താളിമരം
  6. ഒരുതരം കിഴങ്ങ്, ചേമ്പ്
 2. അലു

  1. നാ.
  2. ചെറിയ ജലപാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക