1. ആലുകം

  1. നാ.
  2. കരിന്താളി
  3. ചേന
 2. അളുപം, ആലുകം

  1. നാ.
  2. ചേമ്പ്
 3. ആളുപകം, ആലുകം

  1. നാ.
  2. ഈഴച്ചേമ്പ്
  3. കരുണക്കിഴങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക