1. ആലുഞ്ചനം

    1. നാ.
    2. കീറൽ, ഛിന്നഭിന്നമാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക