1. ആലെ

    1. വ്യാക.
    2. "ഏ" ചേർന്ന പാക്ഷികവിനയെച്ചപ്രത്യയം. ഉദാ: പറഞ്ഞാലേ അറിയു
    3. "ഏ" ചേർന്ന പ്രയോജികാവിഭക്തിപ്രത്യയം. ഉദാ: ഭക്തിയാലേപ്രസാദിക്കു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക