1. ആലേപം, -പനം

    1. നാ.
    2. കുറിക്കൂട്ട്
    3. പൂശൽ, പുരട്ടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക