1. ആലോകനം

    1. നാ.
    2. ആലോകം
  2. അലോകനം

    1. നാ.
    2. അദൃശ്യത, അപ്രത്യക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക