1. ആലോകനീയ

    1. വി.
    2. നോക്കത്തക്ക, കാണേണ്ടതായ, കാണത്തക്ക
  2. അലോകനീയ

    1. വി.
    2. അദൃശ്യമായ, കാണത്തക്കതല്ലാത്ത, കാണാൻ കഴിയാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക