1. ആലോചകം

    1. നാ.
    2. കാഴ്ചയ്ക്ക് ഉപകാരമായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക