1. ആലോചന

    1. നാ.
    2. വിചാരം, ചിന്ത, ഗുണദോഷപരിശോധന
    3. ഒന്നിലധികംപേർ കൂടിയിരുന്നുള്ള കാര്യവിചാരം
    4. വിവാഹം നടത്താനുള്ള പരിചിന്തനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക