1. ആലോചനീയ

    1. വി.
    2. ആലോചിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക