1. ആലോചിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ചിന്തിക്കുക, പരിഗണിക്കുക, ഒന്നിൻറെ ഗുണദോഷങ്ങളും മറ്റും നിർണയിക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആരായുക
    3. കൂടിവിചാരം ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക