1. ആലോല

  1. വി.
  2. ഇളകുന്ന, മന്ദമായി ചലിക്കുന്ന, വിറകൊള്ളുന്ന
  1. നാ.
  2. ആലോലം = ചാഞ്ചല്യം, അല്പമായ ചലനം. ആലോലവായു = ഇളങ്കാറ്റ്
 2. അലോല

  1. വി.
  2. ഇളക്കമില്ലാത്ത, ക്ഷോഭമില്ലാത്ത, ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക