1. ആലോലിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ആട്ടുക, താലോലിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക