1. ആലോഹിത

  1. വി.
  2. അല്പം ചുവന്ന
 2. അലോഹിത

  1. വി.
  2. രക്തമില്ലാത്ത
  3. പൂവന്നതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക