1. ആളടിയറ

    1. നാ.
    2. ഒരു പുരാതന നികുതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക