1. ആളടിയാൻ

    1. നാ.
    2. അടിമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക