1. ആളാകുക

    1. ക്രി.
    2. നല്ലനിലയിലാകുക, വലിയവനാകുക, പ്രാപ്തനാകുക
    3. കേമനാണെന്നുകാണിക്കുക
    1. നാ.
    2. ആളായ്മ
  2. അളക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ക്ലിപ്തമായ തോതോ പാത്രമോ മറ്റോകൊണ്ട് നീളം, വലിപ്പം, വിസ്താരം, പരിമാണം മുതലായവ തിട്ടപ്പെടുത്തുക
    3. പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക, കൗശലത്തിൽ ഒരാളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക
    4. അളവുകൊടുക്കുക, അളന്നുകൊടുക്കുക
  3. അളിക്കുക1

    1. ക്രി.
    2. കൂടുതൽ വേവിച്ചു കുഴഞ്ഞുപോകത്തക്കവണ്ണമാക്കുക
    3. വീണ്ടും വീണ്ടും കുഴയ്ക്കുക
  4. അളിക്കുക2

    1. ക്രി.
    2. തോണ്ടുക, മാന്തുക
  5. അളിക്കുക3

    1. ക്രി.
    2. നൽകുക
    3. രക്ഷിക്കുക, പുലർത്തുക
  6. അളുക്കുക, -ങ്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഭയപ്പെടുക, നടുങ്ങുക
    3. കോച്ചുക, തിറമ്പിപ്പോവുക, ഉളുക്കുക
    4. ചുരുങ്ങുക, ചൂളുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക