1. ആളാങ്കി

  1. നാ.
  2. ഒരു മരം, വെടിവിലാൻ, വെട്ടിപ്പിലാവ്
 2. അണുങ്കൻ, അളുങ്ക്

  1. നാ.
  2. ഈനാംപീച്ചി
 3. അളുങ്ക്

  1. നാ.
  2. ഉടുമ്പിൻറെ ആകൃതിയുള്ള ഒരു ജന്തു, ഉറുമ്പുതീനി, ഈനാംപേച്ചി
  3. ചെറുപനച്ചി, ഒരു ഔഷധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക