1. ആളാനം

    1. നാ.
    2. ആനയെ തളയ്ക്കുന്ന കുറ്റി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക