1. ആളുന്തിരാഗം

    1. നാ.
    2. കൃഷ്ണഗാഥയിലെ വൃത്തം, മഞ്ജരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക