1. ആളുപകം, ആലുകം

    1. നാ.
    2. ഈഴച്ചേമ്പ്
    3. കരുണക്കിഴങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക