1. ആളർ

    1. നാ.
    2. മലനായന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗം
  2. അള്ളർ

    1. നാ.
    2. ബന്ധുക്കൽ, സ്നേഹമുള്ളവർ. "അള്ളരിടം" (ഉണ്ണിച്ചിരു.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക