1. ആളർക്ക

    1. വി.
    2. പേപ്പട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക