1. ആളൽ

    1. നാ.
    2. പ്രകാശിക്കൽ, ജ്വലിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക