1. ആഴിപ്പെണ്ണ്

    1. നാ.
    2. മഹാലക്ഷ്മി. (ആഴിയുടെ പര്യായങ്ങളോട്, മകൾ എന്നർഥമായ മാത്, മാനിനി ഇത്യാദിചേർത്ത് ലക്ഷ്മീദേവി എന്നർഥമായ പദങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക