1. ആഴിവേന്തൻ

    1. നാ.
    2. സമുദ്രാധിപൻ, വരുണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക