1. ആഴ്ച

    1. നാ.
    2. ഏഴുദിവസം കൂടിയ കാലം, വാരം, വാരാധിപത്യം
    3. ഒരാഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിവസവും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക