1. ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്

    1. നാ.
    2. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പത്രം. വാരിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക