1. ആഴ്ചവട്ടം

    1. നാ.
    2. ഏഴുദിവസം കൂടിയ കാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക