1. ആഴ്ത്തുക

    1. ക്രി.
    2. മുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക